System zarządzania pracownikami w przedsiębiorstwach

data publikacji: 09.06.2020

Oferowany system składa się z dwóch części, tzn. aplikacji internetowej służącej do zarządzania pracownikami, generowania raportów oraz aplikacji mobilnej służącej do zbierania danych dotyczących czasu, pozycji i akcji wykonywanych przez użytkownika.

Komunikacja pomiędzy dwoma aplikacjami odbywa się z wykorzystaniem interfejsu programistycznego aplikacji (API) bazującego na protokole HTTP, działającego na zdalnym serwerze WWW z bazą danych.

System prezentuje zebrane dane w postaci map i tabel oraz uwzględnia ewentualne błędy zapisu danych spowodowane przez użytkowników w postaci wniosków o korektę danych wysyłanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej, które to później mogą być weryfikowane z poziomu aplikacji internetowej przez osobę zarządzającą.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego w celu przygotowania oferty do wdrożenia systemu w Państwa przedsiębiorstwie lub instytucji.

Modern Communications Grzegorz Skiba uczestniczy w projekcie „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Tytuł projektu: „Stworzenie innowacyjnego oprogramowania wspierającego zarządzanie pracownikami w przedsiębiorstwach poprzez monitorowanie ich czasu pracy i pozycji.”
Kwota dofinansowania: 76 000,00 PLN