Zapytanie ofertowe nr 01/2020

data publikacji: 30.03.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

07.04.2020

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferent powinien złożyć ofertę na jeden z poniższych sposobów:

Wiadomość powinna być zatytułowana „OFERTA na realizację usługi B+R ­– Voucher badawczy”

  • pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, zaadresowana do Zamawiającego i opisana w sposób następujący:

Oferent:Zamawiający:
Modern Communications Grzegorz Skiba
Otorowo 21
86-050 Solec Kujawski
OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wykonanie usługi badawczo–rozwojowej pn.: 

Stworzenie innowacyjnego oprogramowania wspierającego
zarządzanie pracownikami w przedsiębiorstwach poprzez
monitorowanie ich czasu pracy i pozycji.

ADRES E-MAIL, NA KTÓRY NALEŻY WYSŁAĆ OFERTĘ

biuro@modern-com.pl

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Grzegorz Skiba

NR TELEFONU OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

785 413 830

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oprogramowania wspierającego zarządzanie pracownikami w przedsiębiorstwach poprzez monitorowanie ich czasu pracy i pozycji. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego.

KATEGORIA OGŁOSZENIA

Usługi

KOD CPV I JEGO NAZWA

73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

ZAŁĄCZNIKI

– Pełna treść zapytania ofertowego .pdf

– Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczno–funkcjonalna oprogramowania .pdf

– Załącznik nr 2 – Formularz oferty .pdf .docx

– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia .pdf .docx

– Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych .pdf .docx

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY 

Rozstrzygnięte 08.04.2020

NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY ORAZ JEJ CENA

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2
85-220 Bydgoszcz
Data wpłynięcia: 01.04.2020
Cena na część I: 38.617,89 zł netto (47.500 zł brutto)

Cena na część II: 38.617,89 zł netto (47.500 zł brutto)